همکاران

دکتر مهناز بیات کمیتکی
رئیس اداره امور املاک و مستقلات
29902210
m.byat@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر عرفان شمس
رئیس اداره رسیدگی به دعاوی و شکایات
29902211
e.shams@sbu.ac.ir
رزومه
مینا فرزام
رئیس اداره مالکیت معنوی و تطبیق آیین‌نامه‌ها و مقررات
29902219
m.farzam@mail.sbu.ac.ir
فاطمه خیر خواهان
مسئول دفتر
29902210
f.kheirkhahan@mail.sbu.ir
دکتر مهدی حسینی
کارشناس
29902210
lawoffice@sbu.ac.ir
امیر پیرهادی توندشتی
کارشناس
29902211
am.pirhadi@mail.sbu.ac.ir
دکتر محمد اسدی‌نژاد
کارشناس
29902210
lawoffice@sbu.ac.ir
زکریا محمدی فیروز
کارشناس
29902210
lawoffice@sbu.ac.ir