معاون 

دکتر محمدحسین زارعی
معاون امور حقوقی و رسیدگی شکایت
دکتری حقوق عمومی
دانشیار دانشکده حقوق
29903150
m_zarei@sbu.ac.ir
رزومه