خدمات حقوقی

 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قرارداها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده‌های ارجاعی در دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
 • تدوین اساس‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
 • تدوین اساس‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مورد نیاز
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی‌ربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته‌های تخصصی
 • تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق دانشگاه در زمینه‌های مختلف
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضائی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و غیره)
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
پیوندها:
قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی
ریاست جمهوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری