دفتر مدیریت

 • همکاری با مقام مافوق برای نظارت بر کار منشی و کارشناس بایگانی
 • بازبینی ضمائم نامه‌های صادره و وارده
 • تحویل گرفتن نامه‌ها و ارائه رسید
 • نظارت بر ثبت اطلاعات در سامانه اتوماسیون اداری شامل نامه­‌های صادره و وارده و ارجاعات و همکاری با متصدیان در صورت لزوم
 • نظارت بر نحوه بایگانی پرونده‌­ها، نامه‌­ها و سایر اوراق در پرونده­‌های مربوطه و ارائه راهنمایی‌های لازم بر طبق مقررات و اصول بایگانی
 • نظارت بر نحوه ارسال نامه‌ها و مدارک به خارج از مدیریت شامل آماده‌سازی آنها از لحاظ شمارش ورق، لاک و مهر و سایر تمهیدات ضروری
 • توزیع نامه‌­های ارجاعی از سوی مقامات سازمان بین افراد ذی‌ربط
 • توزیع امور میان منشی و کارشناس بایگانی و تحویل گرفتن کارهای ارجاع شده به آنان
 • ارائه گزارش عملکرد واحد به مقام مافوق به صورت ادواری
 • انجام امور مربوط به ارسال و تحویل نامه­‌های محرمانه از قبیل ثبت مشخصات، شماره­‌گذاری، بایگانی و غیره
 • نظارت بر حسن انجام وظایف منشی
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
تماس با دفتر مدیریت:
فاطمه خیرخواهان
مسئول دفتر امور حقوقی
29902210 و 22431887
lawoffice@sbu.ac.ir