مدیر

دکتر باقر شاملو
مدیر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات
دکترای حقوق و جزا و جرم‌شناسی
دانشیار دانشکده حقوق
29902210
b-shamloo@sbu.ac.ir
رزومه